کارگروه بررسی توانایی علمی

به منظور بررسي توانائي علمي متقاضيان جذب (استخدام پيماني، تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي، از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي و طرح سربازي و ...) و همچنين متقاضيان استفاده از راتبه تحصيلي، كارگروه بررسي توانايي علمي در تخصص هاي مختلف زيرنظر هيأت اجرايي جذب حسب مورد تشكيل خواهند شد. تشکیل کارگروه بررسی توانایی علمی الزامی نمی باشد . تركيب اعضاي هر كارگروه به شرح زير خواهد بود .

   1- رئيس دانشكده، ‌رئيس پژوهشكده ذيربط
   2- مدير گروه آموزشي، پژوهشي ذيربط