کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

به منظور بررسي صلاحيت عمومي متقاضيان جذب (حق‌التدريس، استخدام پيماني، تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي، از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي، طرح سربازي و...) و متقاضيان استفاده از راتبه تحصيلي، كارگروه بررسي صلاحيت عمومي با تركيب ذيل زيرنظر هيأت اجرايي جذب تشكيل خواهد شد .

1- نماينده رئيس دانشگاه

2- نماينده مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

3- سه الی پنج نفر عضو هيأت علمي رسمي با پيشنهاد هيأت اجرايي جذب و با تأييد هيأت عالي گزينش با حكم دبير هيأت مركزي جذب براي مدت 3 سال منصوب مي‌شوند .

مسئول كارگروه بررسي صلاحيت عمومي بدون حق رأي بنا به تشخيص رئيس هيأت در جلسات مي‌تواند شركت كند