معرفی دبیرخانه

كليه امور اجرايي هيأت اجرايي جذب از قبيل اعلام فراخوان عمومي جذب، دريافت تقاضاي همكاري، تشكيل پرونده، پاسخگويي به متقاضيان و... توسط دبيرخانه هيأت اجرايي جذب که دارای امكانات و تجهيزات مناسب و مكانيزه است، انجام خواهد شد. رئيس دبيرخانه را رئيس هيأت اجرايي جذب تعيين می نمايد. رئيس دبيرخانه زيرنظر دبير هيأت اجرايي جذب فعاليت مي‌نماید.