فرم ها و جداول
  1 .  فرم شماره یک (پرسشنامه مخصوص داوطلبان )
  2 .  فرم 1-1-2 ( فرم مربوط به امتیازات توانائی علمی)
  3.   فرم 1-2-2 ( فرم مربوط به امتیازات صلاحیت عمومی)
  4.   نحوه امتیازدهی توانایی علمی 


نحوه ارائه مدارک جهت بررسی کارگروه توانایی علمی و صلاحیت عمومی 
  1. مستندات مربوط به هر ردیف از فرم های توانایی علمی (1- 1- 2) و صلاحیت عمومی (1- 2- 2) در یک کاور جداگانه قرار گیرد و روی آن ذکر گردد به کدام ردیف از این فرم، مربوط است.
  2. مقالات به صورت کامل ارسال گردد.
  3. برای مقالات مربوط به همایش ها حتما گواهی ارائه ارسال گردد.
  4. در صورتی که دارای تالیف و یا ترجمه کتاب هستید یک نسخه ( نسخه فیزیکی)از آن را ارسال نمایید. در صورت نداشتن نسخه فیزیکی کپی رو و پشت جلد و صفحه شامل مشخصات ناشر و......و فایل کتاب را ارسال نمایید.
  5. کپی مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حتما ارسال گردد.
  6. ارسال کپی تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت ضروری است.
  7. مدارک ارسالی به هیچ عنوان عودت داده نمی شوند.

4  .  فرم شماره 2-1 (نتیجه ارزشیابی کارگروه بررسی توانایی علمی)
5.  فرمهای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی
             5-1 جداول تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی آموزشی                 
             5-2 جدول شماره 5- حداقل امتیاز-2
             5-3 چک لیست پرونده تبدیل وضعیت-1
             5-4  کاربرگ های الف و ب
             5-5  کاربرگ ج آموزشی
             5-6  کاربرگ های شماره 2-1 و 2-2

نحوه ارائه مدارک جهت تبدیل وضعیت