آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

رئیس دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی؛

آگهی فراخوان عمومی جذب هیات علمی دانشگاه بناب در شهریور 1397

دانشگاه بناب جهت تکمیل اعضای هیات علمی مورد نیاز خود از میان افراد متعهد و متخصص با مدرک تحصیلی دکتری در رشته های ذیل به صورت پیمانی دعوت به همکاری می نماید.
چهارشنبه 4 مهر 1397

طبق اعلام رئیس دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی؛

آگهی فراخوان عمومی جذب هیات علمی دانشگاه بناب در بهمن ۱۳۹۶

دانشگاه بناب جهت تکمیل اعضای هیات علمی مورد نیاز خود از میان افراد متعهد و متخصص با مدرک تحصیلی دکتری در رشته های ذیل به صورت پیمانی دعوت به همکاری می نماید.
چهارشنبه 9 اسفند 1396

طبق اعلام رئیس دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی؛

آگهی فراخوان عمومی جذب هیات علمی دانشگاه بناب در شهریورماه 96

دانشگاه بناب جهت تکمیل اعضای هیات علمی مورد نیاز خود از میان افراد متعهد و متخصص با مدرک تحصیلی دکتری در رشته های ذیل به صورت پیمانی دعوت به همکاری می نماید.
چهارشنبه 26 مهر 1396

طبق اعلام رئیس دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی؛

آگهی فراخوان عمومی جذب هیات علمی دانشگاه بناب در شهریورماه 94

دانشگاه بناب جهت تکمیل اعضای هیات علمی مورد نیاز خود ازمیان افراد متعهد و متخصص با مدرک تحصیلی دکتری دررشته های ذیل به صورت پیمانی دعوت به همکاری می نماید.
يکشنبه 10 آبان 1394